Dobrá svařitelnost  
Úsporné chemické složení ocelí HARDOX znamená nízký uhlíkový ekvivalent. HARDOX 400, HARDOX 450 a HARDOX 500 mají výbornou svařitlnost a mohou být svařovány navzájem nebo s jinými konstrukčním ocelemi použitím normálních svařovacích postupů. HARDOX 400 může být svařován bez předehřevu do maximální kombinované tlouštky plechu 40mm. .
Námi doporučovaná pravidla pro svařování jsou následující:
  • umístit svar do oblasti, která je méně abrazivně namáhána
  • umístit svar ve správném úhlu vzhledem ke směru toku abrazivního materiálu
  • použít přídavný materiál s co možná nejmenším obsahem vodíku
Vždy při svařování konstrukčních ocelových plechů a plechů, odolných vůči opotřebení, je důležité minimalizovat riziko vzniku thlin ve studeném stavu (používají se i termíny vodíkové trhliny a opožděné trhliny). Hlavní příčinou vzniku těchto trhlin je výskyt vodíku a zároveň výskyt pnutí ve svaru. .
Nebezpečí vzniku thlin lze minimalizovat následovně:
  • Předehřátím výchozího materiálu před svařováním
  • Dokonalým vyčištěním a vysušením styčných spár
  • Minimalizací pnutí ze smrštění. Toto lze docílit přesným umístěním výrobků a vhodně naplánovaným postupem svařováním
  • Volbou přídavného materiálu s nízkým obsahem vodíku
Předehřev
Předehřev je mimořádně důležitý při stehování a při svařování kořenových svarů. Čím je teplota během svařování a po svařování vyšší, tím snáz unikne vodík z oceli. Nutnost provést předehřev se zvyšuje s tloušťkou materiálu tak, aby se kompenzovalo rychlejší ochlazování tluštšího plechu, a take proto, že tluštší plech má vyšší hodnotu uhlíkového ekvivalentu CEV než tenký plech. Pokud je okolní vlhkost vysoká nebo pokud je teplota nižší než +5°C, měla by se hodnota dle tabulky zvýšit o 25°C. Obdobně by se měla zvýšit teplota, pokud svařovaný výrobek je pevně vetknutý. Pokud se svařují různé typy oceli nebo pokud se ke svařování používají elektrody s vyšším uhlíkovým ekvivalentem CEV než je ekvivalent základního materiálu, potřebný předehřev se stanoví podle oceli (nebo elektrody) s vyšším uhlíkovým ekvivalentem.
Dodatečný ohřev  
Pokud se okamžitě po svařování provede ohřev svaru, také to usnadní únik vodíku z oceli. Teplota ohřevu po svařování by měla být stejná jako teplota předehřevu. Doba ohřevu by měla být minimálně 5 minut na milimetr tlouštky plechu, avšak celkem nejméně jedna hodina.
Dodatečné zpracování
Žíhání ke snížení pnutí – se provádí za účelem snížení zbytkového pnutí po ukončení svařování. 
HARDOX SE ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ PNUTÍ NESMÍ ŽÍHAT.